logo

Kollektivforums Årskonferanse 2020 10. og 11. mars 2020

Kollektivforums årskonferanse er en viktig faglig møteplass med deltakere fra hele kollektiv-Norge. Påmeldingsfrist 22. februar – kommer du?

Tid og sted: 10.-11. mars i Forskningsparken i Oslo

Påmeldingsfrist 22.februar

Meld deg på HER

Flere må velge å reise kollektivt i hverdagen skal vi nå målsettingene om nullvekst i biltrafikken. Det fordrer en styrking av kollektivtransportens konkurransekraft, men hvordan får vi til det? På Kollektivforums årskonferanse 2020 retter vi fokus mot dette fra areal- og transportutvikling på strategisk nivå og utforming av våre fysiske omgivelser, til planlegging og utvikling av kollektivtilbudet. Hva slags utvikling skal til, og hvordan påvirker planprosesser mulighetene for å nå målene? Hvilke verktøy og metoder bruker man for å planlegge og utvikle fremtidig kollektivtilbud, og er dagens verktøy gode nok? Mer kollektivdata gir nye muligheter for analyse, hvordan kan dette bidra til å styrke kollektivtransportens konkurransekraft?

På konferansen vil du også få siste nytt fra kollektiv-Norge og rapport om hvordan passasjerutviklingen har vært innen kollektivtransporten. Gjennom hele konferansen vil vi invitere ulike kollektivaktører til å kommentere funn og erfaringer fra forskning og praksis.

Etter konferansens første dag tirsdag 10.mars blir det befaring av gateterminalene i Dronning Eufemias gate etterfulgt av en uformell middag.

 

Pris 1 dag                  

Pris 2 dager

Medlem

1400 NOK

2100 NOK

Ikke-medlem

4000 NOK

5100 NOK

Middag

590 NOK medlem/ikke-medlem

 

 

 

 

 

 

Foreløpig program finner du HER:

Kollektivforums årskonferanse 2020: Hvordan styrke kollektivtransportens konkurransekraft?

Tirsdag 10.mars kl.10.00-17.00                              

Møteleder: Maja Karoline Rynning

10.00-10.30 Åpningsinnlegg

Samferdselsdepartementet er invitert til å åpne konferansen

10.30-12.15    Hvordan kan vi øke kollektivtransportens konkurransekraft gjennom areal- og transportutvikling på overordnet nivå?

 • Hvordan påvirker areal- og transportutviklingen kollektivtransportens konkurransekraft? – Aud Tennøy (TØI)
 • Hvordan og hvorfor påvirker bystrukturen reiseatferd? Presentasjon av funn fra Oslo og Stavanger i forskningsprosjektet RESACTRA Stavanger – Petter Næss (NMBU)
 • Effekter av større kollektivtiltak – TBA
 • Arealstruktur og reiseatferd i mindre byer – Fitwi Wolday (TØI)
 • Felles spørsmålsrunde og diskusjon

12.15-13.00    Lunsj

13.00-13.30   Hvordan påvirker overordnede planer, strategier og mål måloppnåelsespotensialet til kollektivplaner? Eva Gurine Skartland (TØI) har sett på utvikling av kollektivtilbudet i Stavanger, Trondheim, Hamar og Haugesund.

13.30-14.00    RVU 2017-2018 – hva skjer med kollektivbruken? Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) er en viktig kilde til kunnskap om transportmiddelbruk. Hvordan har kollektivbruken utviklet seg i perioden 2016-2019? – TBA

14.00-14.30    Verdens første MaaS-system – erfaringer fra Helsinki

14.30-15.00    PAUSE MED SNACKS

15.00-16.00    First/last mile og bytter – en viktig men sårbar del av kollektivreisen First/last mile og bytter er viktig for tilgjengelighet, flatedekning og for den helhetlige reiseopplevelsen, men kan også være en barriere for kollektivbruk. Hvordan gjennomføres og oppleves disse delene av kollektivreisen? Hvordan påvirkes dette av byvekstavtalene?

 • Fortellinger fra kollektivreiser i Stor-Oslo – Oddrun Helen Hagen (TØI)
 • Funn fa app-basert spørreundersøkelse blant kollektivreisende i Oslo - Torstein Throndsen (UiO)
 • Hvilken betydning byvekstavtalene har for planlegging av god atkomst og enkle bytter innen kollektivtransporten – Anders Tønnessen og Marianne Knapskog (TØI)
 • Felles spørsmålsrunde og diskusjon

16.15-16.45    Vi har invitert aktører fra kollektiv-Norge til å fortelle om spennende tiltak og grep de har gjort, fra strategisk til operasjonelt nivå, for å øke kollektivbruken og forbedre reiseopplevelsen med kollektivtransport.

16.45-17.00    Intro til befaring i Bjørvika: Gateterminalene i Dronning Eufemias gate, hvordan fungerer de og hva kan forbedres? Dagen avsluttes med befaring i Bjørvika og påfølgende middag.

 

Onsdag 11.mars kl.09.00-13.00                               

Møteleder: Oddrun Helen Hagen

09.00-09.45    Kollektivscenarioer i regionale transport modeller (RTM). RTM brukes i analyser av ulike scenarioer i byutredninger og i andre viktige plan- og analyseprosesser. Nylig gjennomførte TØI et prosjekt for Jernbanedirektoratet med fokus på hvordan kollektivtrafikk håndteres i RTM. Nina Fjeldheim Hoelsæter (Jernbanedirektoratet) vil fortelle om bakgrunnen for oppdraget og hvordan resultatene kan brukes. Deretter vil Marianne Knapskog (TØI) vil presentere rapporten med fokus på hvordan og av hvem scenarioer for fremtidig kollektivtilbud bør defineres.

09:45-11-00    Verktøy og analyser for kollektivplanlegging, Hvilke verktøy og analyser bruker man i kollektivplanleggingen? Er dagens verktøy er gode nok? Er det rom for forbedringer?

 • Ruteplanlegging og optimalisering av rutenettverk ved Espen Martinsen (Strategisk Ruteplan AS)
 • Utvikling av kollektilbudet i Hamar – erfaringer og resultater ved Tommy Forseth og Tom Sagen (Innlandstrafikk)
 • Bruk av verktøy og analyser for planlegging og utvikling av kollektivtilbudet
  ved Kai-Arne Riersen (Trondheim kommune)
 • Felles spørsmål og diskusjon

11.00-11.30    PAUSE MED SNACKS

11.30-12.45    Mer kollektivdata – nye muligheter. Hvilke muligheter ligger i nye og mer omfattende kollektivdata? Hvordan kan disse bidra til å gjøre kollektivtransporten bedre og mer attraktiv?

 • Hva er nye kollektivdata og hvilke erfaringer har vi så langt? – Aud Tennøy (TØI)
 • Erfaringer fra kollektivselskap med bruk av nye kollektivdata: Hva lurer vi på og hvordan finner vi ut av det? – TBA
 • Innsamling og tilbud av kollektivdata gjennom åpne grensesnitt ved Svein Olav Midtstigen (EnTur )
 • Felles spørsmål og diskusjon

12.45-13.00    Oppsummering og takk for i år. Etter konferanseslutt serveres lunsj som kan nytes på stedet i hyggelig samtale med andre konferansedeltakere eller tas med for de som skal videre.

 

 

Om kollektivforum

 

Kollektivforum er en møteplass for bedrifter og organisasjoner som driver med kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt (TØI) er forumets sekretariat.  Kontakt oss gjerne!

Besøks- og postadresse: Transportøkonomisk institutt, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo   -  Tlf. 22 57 38 00, Faks. 22 60 92 00
E-post: toi@toi.no  -  Kart  -   Ansvarlig redaktør: Harald Aas